روند آموزشی ما چگونه است؟

آیا به دنبال پیوستن به موسسات آنلاین هستید؟ بسیار ساده است، در استادیار ثبت نام کنید

ثبت نام

آیا به دنبال پیوستن به موسسات آنلاین هستید؟ بسیار ساده است، در استادیار ثبت نام کنید

همکاری

با برنامه ریزی با رزرو مدرس، در زمان بندی خود همکاری کنید

بهبود و بازگشت

شما می توانید مجموعه مهارت های مختلف را جمع آوری کنید، و همچنین می توانید مدرس شوید

مسیر یادگیری خود را انتخاب کنید

500+

مشتری راضی

120+

دوره آماده

100%

رضایت شغلی

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/ostadyar/html/app/Core/RequireFiles/modals.php:8) (500 Internal Server Error)

Symfony Exception

ErrorException

HTTP 500 Internal Server Error

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/ostadyar/html/app/Core/RequireFiles/modals.php:8)

Exception

ErrorException

 1.         }
 2.         if (null === $sessionCookie) {
 3.             return null;
 4.         }
 5.         header_remove('Set-Cookie');
 6.         foreach ($otherCookies as $h) {
 7.             header($hfalse);
 8.         }
 9.         return $sessionCookie;
 1.             $sessionCookieSecure $sessionOptions['cookie_secure'] ?? false;
 2.             $sessionCookieHttpOnly $sessionOptions['cookie_httponly'] ?? true;
 3.             $sessionCookieSameSite $sessionOptions['cookie_samesite'] ?? Cookie::SAMESITE_LAX;
 4.             $sessionUseCookies $sessionOptions['use_cookies'] ?? true;
 5.             SessionUtils::popSessionCookie($sessionName$sessionId);
 6.             if ($sessionUseCookies) {
 7.                 $request $event->getRequest();
 8.                 $requestSessionCookieId $request->cookies->get($sessionName);
 1.         $this->priority $dispatcher->getListenerPriority($eventName$this->listener);
 2.         $e $this->stopwatch->start($this->name'event_listener');
 3.         try {
 4.             ($this->optimizedListener ?? $this->listener)($event$eventName$dispatcher);
 5.         } finally {
 6.             if ($e->isStarted()) {
 7.                 $e->stop();
 8.             }
 9.         }
 1.         foreach ($listeners as $listener) {
 2.             if ($stoppable && $event->isPropagationStopped()) {
 3.                 break;
 4.             }
 5.             $listener($event$eventName$this);
 6.         }
 7.     }
 8.     /**
 9.      * Sorts the internal list of listeners for the given event by priority.
 1.         } else {
 2.             $listeners $this->getListeners($eventName);
 3.         }
 4.         if ($listeners) {
 5.             $this->callListeners($listeners$eventName$event);
 6.         }
 7.         return $event;
 8.     }
 1.         try {
 2.             $this->beforeDispatch($eventName$event);
 3.             try {
 4.                 $e $this->stopwatch->start($eventName'section');
 5.                 try {
 6.                     $this->dispatcher->dispatch($event$eventName);
 7.                 } finally {
 8.                     if ($e->isStarted()) {
 9.                         $e->stop();
 10.                     }
 11.                 }
TraceableEventDispatcher->dispatch() in app/Core/HttpKernel.php (line 185)
 1.      */
 2.     private function filterResponse(Response $responseRequest $requestint $type): Response
 3.     {
 4.         $event = new ResponseEvent($this$request$type$response);
 5.         $this->dispatcher->dispatch($eventKernelEvents::RESPONSE);
 6.         $this->finishRequest($request$type);
 7.         return $event->getResponse();
 8.     }
HttpKernel->filterResponse() in app/Core/HttpKernel.php (line 173)
 1.         // view
 2.         if (!$response instanceof Response) {
 3.             $response = new Response();
 4.         }
 5.         return $this->filterResponse($response$request$type);
 6.     }
 7.     /**
 8.      * Filters a response object.
 9.      *
HttpKernel->handleRaw() in app/Core/HttpKernel.php (line 78)
 1.     {
 2.         $request->headers->set('X-Php-Ob-Level', (string) ob_get_level());
 3.         $this->requestStack->push($request);
 4.         try {
 5.             return $this->handleRaw($request$type);
 6.         } catch (\Exception $e) {
 7.             if ($e instanceof RequestExceptionInterface) {
 8.                 $e = new BadRequestHttpException($e->getMessage(), $e);
 9.             }
 10.             if (false === $catch) {
 1.         $this->boot();
 2.         ++$this->requestStackSize;
 3.         $this->resetServices true;
 4.         try {
 5.             return $this->getHttpKernel()->handle($request$type$catch);
 6.         } finally {
 7.             --$this->requestStackSize;
 8.         }
 9.     }
 1.         $this->request $request;
 2.     }
 3.     public function run(): int
 4.     {
 5.         $response $this->kernel->handle($this->request);
 6.         $response->send();
 7.         if ($this->kernel instanceof TerminableInterface) {
 8.             $this->kernel->terminate($this->request$response);
 9.         }
in vendor/autoload_runtime.php -> run (line 35)
 1. $app $app(...$args);
 2. exit(
 3.     $runtime
 4.         ->getRunner($app)
 5.         ->run()
 6. );
require_once('/var/www/ostadyar/html/vendor/autoload_runtime.php') in index.php/ (line 5)
 1. <?php
 2. ini_set('display_errors' 'on');
 3. use App\Kernel;
 4. require_once './vendor/autoload_runtime.php';
 5. require_once 'bootstrap.php';
 6. include_once './bin/cli-connection.php';
 7. require_once './app/helpers/form_helper.php';
 8. require_once './app/Core/RequireFiles/include.php';
 9. return function (array $context) {

Logs

No log messages

Stack Trace

ErrorException
ErrorException:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/ostadyar/html/app/Core/RequireFiles/modals.php:8)

 at vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionUtils.php:52
 at Symfony\Component\HttpFoundation\Session\SessionUtils::popSessionCookie()
   (vendor/symfony/http-kernel/EventListener/AbstractSessionListener.php:165)
 at Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\AbstractSessionListener->onKernelResponse()
   (vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/WrappedListener.php:118)
 at Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\WrappedListener->__invoke()
   (vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php:230)
 at Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners()
   (vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php:59)
 at Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch()
   (vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/TraceableEventDispatcher.php:154)
 at Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\TraceableEventDispatcher->dispatch()
   (app/Core/HttpKernel.php:185)
 at App\Core\HttpKernel->filterResponse()
   (app/Core/HttpKernel.php:173)
 at App\Core\HttpKernel->handleRaw()
   (app/Core/HttpKernel.php:78)
 at App\Core\HttpKernel->handle()
   (vendor/symfony/http-kernel/Kernel.php:202)
 at Symfony\Component\HttpKernel\Kernel->handle()
   (vendor/symfony/runtime/Runner/Symfony/HttpKernelRunner.php:35)
 at Symfony\Component\Runtime\Runner\Symfony\HttpKernelRunner->run()
   (vendor/autoload_runtime.php:35)
 at require_once('/var/www/ostadyar/html/vendor/autoload_runtime.php')
   (index.php/:5)